Aito, Rehellinen, Huolenpitävä.
Tilitoimisto

Hei,
Nimeni on Tero Leskinen ja toimin yrittäjänä Yrityspalvelu Leskisessä. 
Olen vuodesta 2011 lähtien tarjonnut laaja-alaisesti tilitoimistopalveluita kirjanpidosta palkanlaskentaan ollen aina asiakkaideni apuna sekä tukena. Asiakkaani ovat pääasiassa Kuopion lähialueilta, mutta digitaalisten palveluiden myötä on heitä ympäri Suomea.
Tutustu sivustooni ja huomaa kuinka voisin olla myös teidän apunanne. Kun kiinnostuksesi herää, niin ota yhteyttä, että pääsemme suunnittelemaan yhteistyötämme.
Ystävällisin terveisin,
​Tero
Aitoa tilitoimistopalvelua​
​​​- Y­rit­tä­jil­le ja yri­tyk­sille, pienistä suurempiin
- Maa-/met­sä­ta­louk­sille
​- Ta­loyh­tiöil­le ja yh­dis­tyk­sille


​Rehellisesti apunasi
- Hen­ki­lö­koh­tais­ta asia­kas­pal­ve­lua
​yrit­tä­jäl­tä yrit­tä­jille
- Mak­su­ton yri­tyk­sen ​pe­rus­ta­mi­nen
- Hin­nas­to huo­mioi yri­tyk­se­si koon
- Myös digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen


Huolenpito alkaa yhteydenotollasi
allaolevilla yhteystiedoilla, ​tai soita suoraan 040-1838832 / Tero​TI­LI­TOI­MISTO

- Kir­jan­pi­to ja pal­kan­las­kenta


Ti­li­toi­mis­to Yri­tys­pal­ve­lu Les­ki­nen on Te­ro Les­ki­sen vuon­na 2011 pe­rus­ta­ma ti­li­toi­mis­to jo­ka on hoi­ta­nut asiak­kai­den­sa kir­jan­pi­to­ja, pal­kan­las­ken­to­ja ja ti­lin­pää­tök­siä ys­tä­väl­li­sel­lä pal­ve­lul­la.

Tuo­na aika­na Les­ki­sen ti­li­toi­mis­ton apua ovat saa­neet eri alo­jen yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set, kuin myös ta­loyh­tiöt. Unoh­ta­mat­ta maa- ja met­sä­ta­louk­sia.

Kir­jan­pi­to­jen li­säk­si Les­ki­sel­lä hoi­tuu myös pal­kan­las­ken­ta, se­kä os­to- ja myyn­ti­las­ku­tuk­sen hoi­ta­mi­nen.

Pe­rin­teis­ten ta­lous­hal­lin­to­pal­ve­lui­den li­säk­si Les­ki­nen tar­joaa kir­jan­pi­dot rää­tä­löi­ty­nä osin tai täy­sin säh­köi­se­nä pal­ve­lu­na asiak­kai­den tar­peet huo­mioiden.


SÄH­KÖI­NEN KIR­JAN­PITO
Täys­säh­köi­nen kir­jan­pi­to on yrit­tä­jän ar­kea hel­pot­ta­va työ­ka­lu, jo­ka tar­joaa ajan­ta­sais­ta tie­toa pää­tök­sen­te­koon ja vä­hen­tää yli­mää­räi­sen pa­pe­rin pyö­rit­te­lyä.

Les­ki­sen käy­tös­sä on Pro­coun­to­rin se­kä Le­mon­sof­tin oh­jel­mis­tot hel­pot­ta­maan yrit­tä­jän ar­kea. Käy­tös­sä on myös eTas­ku kä­teis­kuit­tien mo­bii­lis­kan­nauk­seen.


Les­ki­nen pal­ve­lee asiak­kai­taan eri­puo­lil­la Poh­jois-Sa­voa ja Poh­jois-Kar­ja­laa, eikä etäi­sem­pi­kään si­jain­ti ole on­gel­ma hy­väl­le pal­ve­lul­le.​

Kuukausittain järjestetään lähipäivä Kuopiossa jolloin mahdollista sopia tapaaminen ja käydä läpi yrityksesi asioita.

​YRIT­TÄ­JÄN
​NEU­VON­TA­PAL­VE­LUT


Täs­tä ti­li­toi­mis­to Les­ki­nen tun­ne­taan asiak­kai­den­sa kes­kuu­des­sa par­hai­ten.
Neu­von­ta­pal­ve­lut tar­jo­taan osa­na ti­li­toi­mis­to­pal­ve­lua Yri­tys­pal­ve­lu Les­ki­sen asiak­kail­le mak­sut­ta.
Pe­rus­ta­mis­vai­hees­sa tar­jo­taan tu­le­vil­le asiak­kail­le mak­sut­ta pe­rus­ta­mi­sa­sia­kir­jo­jen täyt­tö ja mie­ti­tään yh­des­sä mi­tä asioita yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis- ja al­ku­vai­hees­sa oli­si hy­vä ot­taa huo­mioon. 
Kun yri­tyk­ses­sä­si tu­lee eteen ti­lan­tei­ta jois­sa tar­vi­taan uut­ta nä­kö­kul­maa tai las­ken­nal­lis­ta apua, ti­li­toi­mis­to Les­ki­nen on tu­ke­na­si vain pu­he­lin­soi­ton tai säh­kö­pos­ti­vies­tin pääs­sä.
neuvontapalvelu

VAR­MUUS LAA­DUSTA

Tyy­ty­väi­nen asia­kas on tilitoimistolle eli­neh­to jo­ta ha­lutaan vaa­lia rei­lul­la ja laa­duk­kal­la pal­ve­lul­la. 

Jo toi­ses­sa su­ku­pol­ves­sa han­kit­tu kir­jan­pi­to­ko­ke­mus on han­kit­tu eri­lais­ten yri­tys­ten ta­lou­hal­lin­toa hoi­ta­mal­la, aina pien­ten si­vu­toi­mis­ten yrit­tä­jien kir­jan­pi­dos­ta suu­rem­pien kon­ser­ni­ta­son yri­tys­ten kir­jan­pi­toon saak­ka.
Tä­mä kos­kee myös palk­anlaskentaa jos­ta on ker­ty­nyt ko­ke­mus­ta mo­nen ko­koi­sis­ta yri­tyk­sis­tä.

Yh­teis­tä näil­le kai­ken ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le on tar­joattu hy­vä tilitoimisto pal­ve­lu, jol­la on ha­luttu saa­vut­taa asiak­kai­den suo­sio.

Yhteistyöverkostoon kuuluu tilitoimistoja, tilintarkastajia sekä useita eri alojen ammattilaisia, jotta palvelun saatavuus on taattu ja saat apua tilanteessa kuin tilanteessa

VAS­TI­NETTA RA­HALLE

​Pe­rus­fi­lo­so­fia hin­nois­sa on jär­ke­vyys ja koh­tuul­li­suus jon­ka ta­kia hin­nas­to skaa­lau­tuu tar­pei­den­ne mu­kai­ses­ti pie­nes­tä yri­tyk­ses­tä isom­paan yri­tyk­seen.

Vain teh­dys­tä työs­tä las­ku­te­taan, jo­ten tie­dät mi­hin ra­ha­si lai­tat.

Pyy­dä tar­jous ot­ta­mal­la yh­teyt­tä.
kirjanpito

PERUSTAMASSA UUTTA YRITYSTÄ?


​Kun olet perustamassa uutta yritystä ja tarvitset apua perustamisvaiheessa, ota yhteyttä. Kirjanpitopalveluista tehdään alustava tarjous tarpeittenne mukaisesti sekä mietitään yhdessä mitä yrityksen perustamisessa tulisi ottaa huomioon.
​Yrityksen perustamisapu on täysin maksuton palvelu uusille asiakkaille.


VAIHTAMASSA LESKISELLE?

Paras aika tilitoimiston vaihdolle on yleensä tilikauden katkos, mutta vaihdos onnistuu keskellä tilikauttakin. Vaihdostilanteessa Leskinen on apunasi ja tarvittaessa auttaa pyytämään tarvittavat aineistot jotta kirjanpidon tekeminen onnistuu jatkossa mutkattomasti.
​Ottamalla yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella, saat helposti vertailtavan kirjallisen tarjouksen palveluistamme.

Apu tilitoimiston vaihdossa maksuttomasti uusille asiakkaille. 

Täytä tarjouspyyntölomake 
ja tuumaillaan porukalla lisää!

Yhteystiedot
Ark. klo 08.00-15.00
+358 (0)40 183 8832 

in­fo(at)yri­tys­pal­ve­lu­les­ki­nen.net

Kaa­vin­tie 5a, 73600 Kaavi​

Sovi tapaamiset ennalta joko yrityksesi toimipisteeseen, Kaavin (Kaavintie 5) tai Juankosken (Kalliorinteentie 9) toimipisteeseen.
Yrityspalvelu Leskinen
Y- 2390158-1

Karttatiedot
Kartta
Satelliitti
etasku
Procountor Finago
lemonsoft
yrittäjät
tilitoimisto