yrityspalvelu_leskinen

Aito. Rehellinen. Huolenpitävä.

​Ti­li­toi­mis­to.


Yri­tys­pal­ve­lu Les­ki­nen ly­hyes­ti:
​​- Y­rit­tä­jil­le ja yri­tyk­sille, pienistä suurempiin
- Maa-/met­sä­ta­louk­sille
​- Ta­loyh­tiöil­le ja yh­dis­tyk­sille

- Kir­jan­pito
- Pal­kan­las­kenta
- Ti­lin­pää­tös ja ve­roil­moi­tus
- Hen­ki­lö­koh­tais­ta asia­kas­pal­ve­lua
​yrit­tä­jäl­tä yrit­tä­jille
- Mak­su­ton yri­tyk­sen ​pe­rus­ta­mi­nen
- Hin­nas­to huo­mioi yri­tyk­se­si koon
Ota yhteyttä allaolevilla yhteystiedoilla,
​tai soita suoraan
​(+385)401838832 / Tero


​TI­LI­TOI­MISTO

- Kir­jan­pi­to ja pal­kan­las­kenta


Ti­li­toi­mis­to Yri­tys­pal­ve­lu Les­ki­nen on Te­ro Les­ki­sen vuon­na 2011 pe­rus­ta­ma ti­li­toi­mis­to jo­ka on hoi­ta­nut asiak­kai­den­sa kir­jan­pi­to­ja, pal­kan­las­ken­to­ja ja ti­lin­pää­tök­siä ys­tä­väl­li­sel­lä pal­ve­lul­la.

Tuo­na aika­na Les­ki­sen ti­li­toi­mis­ton apua ovat saa­neet eri alo­jen yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set, kuin myös ta­loyh­tiöt. Unoh­ta­mat­ta maa- ja met­sä­ta­louk­sia.

Kir­jan­pi­to­jen li­säk­si Les­ki­sel­lä hoi­tuu myös pal­kan­las­ken­ta, se­kä os­to- ja myyn­ti­las­ku­tuk­sen hoi­ta­mi­nen.

Pe­rin­teis­ten ta­lous­hal­lin­to­pal­ve­lui­den li­säk­si Les­ki­nen tar­joaa kir­jan­pi­dot rää­tä­löi­ty­nä osin tai täy­sin säh­köi­se­nä pal­ve­lu­na asiak­kai­den tar­peet huo­mioiden.

SÄH­KÖI­NEN KIR­JAN­PITO
Täys­säh­köi­nen kir­jan­pi­to on yrit­tä­jän ar­kea hel­pot­ta­va työ­ka­lu, jo­ka tar­joaa ajan­ta­sais­ta tie­toa pää­tök­sen­te­koon ja vä­hen­tää yli­mää­räi­sen pa­pe­rin pyö­rit­te­lyä.

Les­ki­sen käy­tös­sä on Pro­coun­to­rin se­kä Le­mon­sof­tin oh­jel­mis­tot hel­pot­ta­maan yrit­tä­jän ar­kea. Käy­tös­sä on myös eTas­ku kä­teis­kuit­tien mo­bii­lis­kan­nauk­seen.


Les­ki­nen pal­ve­lee asiak­kai­taan eri­puo­lil­la Poh­jois-Sa­voa ja Poh­jois-Kar­ja­laa, eikä etäi­sem­pi­kään si­jain­ti ole on­gel­ma hy­väl­le pal­ve­lul­le.​

​YRIT­TÄ­JÄN
​NEU­VON­TA­PAL­VE­LUT


Täs­tä ti­li­toi­mis­to Les­ki­nen tun­ne­taan asiak­kai­den­sa kes­kuu­des­sa par­hai­ten.
Neu­von­ta­pal­ve­lut tar­jo­taan osa­na ti­li­toi­mis­to­pal­ve­lua Yri­tys­pal­ve­lu Les­ki­sen asiak­kail­le mak­sut­ta.
Pe­rus­ta­mis­vai­hees­sa tar­jo­taan tu­le­vil­le asiak­kail­le mak­sut­ta pe­rus­ta­mi­sa­sia­kir­jo­jen täyt­tö ja mie­ti­tään yh­des­sä mi­tä asioita yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis- ja al­ku­vai­hees­sa oli­si hy­vä ot­taa huo­mioon. 
Kun yri­tyk­ses­sä­si tu­lee eteen ti­lan­tei­ta jois­sa tar­vi­taan uut­ta nä­kö­kul­maa tai las­ken­nal­lis­ta apua, ti­li­toi­mis­to Les­ki­nen on tu­ke­na­si vain pu­he­lin­soi­ton tai säh­kö­pos­ti­vies­tin pääs­sä.
neuvontapalvelu

VAR­MUUS
​LAA­DUSTA

Tyy­ty­väi­nen asia­kas on tilitoimistolle eli­neh­to jo­ta ha­lutaan vaa­lia rei­lul­la ja laa­duk­kal­la pal­ve­lul­la. 

Jo toi­ses­sa su­ku­pol­ves­sa han­kit­tu kir­jan­pi­to­ko­ke­mus on han­kit­tu eri­lais­ten yri­tys­ten ta­lou­hal­lin­toa hoi­ta­mal­la, aina pien­ten si­vu­toi­mis­ten yrit­tä­jien kir­jan­pi­dos­ta suu­rem­pien kon­ser­ni­ta­son yri­tys­ten kir­jan­pi­toon saak­ka.
Tä­mä kos­kee myös palk­anlaskentaa jos­ta on ker­ty­nyt ko­ke­mus­ta mo­nen ko­koi­sis­ta yri­tyk­sis­tä.

Yh­teis­tä näil­le kai­ken ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le on tar­joattu hy­vä tilitoimisto pal­ve­lu, jol­la on ha­luttu saa­vut­taa asiak­kai­den suo­sio.

VAS­TI­NETTA
​RA­HALLE

​Pe­rus­fi­lo­so­fia hin­nois­sa on jär­ke­vyys ja koh­tuul­li­suus jon­ka ta­kia hin­nas­to skaa­lau­tuu tar­pei­den­ne mu­kai­ses­ti pie­nes­tä yri­tyk­ses­tä isom­paan yri­tyk­seen.

Vain teh­dys­tä työs­tä las­ku­te­taan, jo­ten tie­dät mi­hin ra­ha­si lai­tat.

Pyy­dä tar­jous ot­ta­mal­la yh­teyt­tä.
kirjanpito

PERUSTAMASSA UUTTA YRITYSTÄ?


​Kun olet perustamassa uutta yritystä ja tarvitset apua perustamisvaiheessa, ota yhteyttä. Kirjanpitopalveluista tehdään alustava tarjous tarpeittenne mukaisesti sekä mietitään yhdessä mitä yrityksen perustamisessa tulisi ottaa huomioon.
​Yrityksen perustamisapu on täysin maksuton palvelu uusille asiakkaille.


VAIHTAMASSA LESKISELLE?

Paras aika tilitoimiston vaihdolle on yleensä tilikauden katkos, mutta vaihdos onnistuu keskellä tilikauttakin. Vaihdostilanteessa Leskinen on apunasi ja tarvittaessa auttaa pyytämään tarvittavat aineistot jotta kirjanpidon tekeminen onnistuu jatkossa mutkattomasti.
​Ottamalla yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella, saat helposti vertailtavan kirjallisen tarjouksen palveluistamme.

Apu tilitoimiston vaihdossa maksuttomasti uusille asiakkaille. 

Täytä tarjouspyyntölomake 
ja tuumaillaan porukalla lisää!

TU­LE KÄY­MÄÄN
Kaa­vin­tie 5a (Iso­-Os­ka­ri 2. krs)
​Kaa­vi (var­mis­ta pai­kal­lao­lo pu­he­li­mit­se)
SOITA JA SOVI TAPAAMINEN 
Ark. klo 08.00-15.00
358 (0)40 183 8832 
E-­MAIL
in­fo(at)yri­tys­pal­ve­lu­les­ki­nen.net
POS­TITSE

Kaa­vin­tie 5a, 73600 Kaavi

TAI LÄ­HE­TÄ VIES­TIÄ OHEI­SELLA
​LO­MAK­KEEL­LA​
Yrityspalvelu Leskinen
Y- 2390158-1
etasku
Procountor
lemonsoft
yrittäjät
tilitoimisto